Nôl i Egwyddorion diogelu ac ymarfer effeithiol: oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac/neu esgeulustod

Egwyddorion diogelu

Mae ymarfer effeithiol, yn unol â deddfwriaeth a chanllawiau, yn fwyaf tebygol o ddigwydd os oes cysondeb rhwng yr egwyddorion sy'n sail i ddeddfwriaeth, canllawiau a'r rhai a hyrwyddir yn y gweithdrefnau.

Mae diogelu effeithiol angen:

Yn fwy penodol, dylai bob person sydd mewn cysylltiad ag oedolion sy’n wynebu risg o gamdriniaeth ac esgeulustod, eu gofalwyr a'u teuluoedd; neu gydag oedolion a allai beri risg diogelu; neu sy'n gyfrifol am drefnu gwasanaethau i blant ac/neu oedolion: