Nôl i Egwyddorion diogelu ac ymarfer effeithiol: oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth ac/neu esgeulustod

Nodi sefyllfaoedd a allai fod yn rhai camdriniol, a/neu bryderon diogelu sy'n dod i'r amlwg

Wrth nodi pryderon posibl sy'n dod i'r amlwg am gamdriniaeth ac/neu esgeulustod, dylai ymarferwyr ofyn:

Dylai ymarferwyr rannu eu pryderon ac unrhyw wybodaeth a gafwyd gyda'u harweinydd diogelu.

Dylent hefyd gofnodi'r pryderon a'r wybodaeth a gafwyd.

Os yw'r pryderon yn ymwneud â gofalwyr yn methu â diwallu anghenion yr oedolyn, yna gwnewch yn siŵr bod y gofalwr yn derbyn asesiad ei hun o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Rhan 3..