Nôl i Y ddyletswydd i adrodd am oedolyn sydd mewn perygl o gamdriniaeth a/neu esgeulustod

Anhysbysrwydd

Dylai ymarferwyr, gan gynnwys cyflogeion, gweithwyr proffesiynol a chontractwyr annibynnol fod yn ymwybodol na allant aros yn anhysbys wrth wneud hysbysiad i’r gwasanaethau cymdeithasol. Dylid cynnwys sefyllfa gwirfoddolwyr o fewn cod ymarfer y sefydliad y maen nhw’n gwirfoddoli ynddo.

Gall aelodau’r cyhoedd fod yn anhysbys os dymunant ac eithrio pan fo amheuon bod trosedd wedi’i chyflawni a bod angen iddynt fod yn dystion mewn achos cyfreithiol.