Nôl i Y ddyletswydd i adrodd am oedolyn sydd mewn perygl o gamdriniaeth a/neu esgeulustod

Ceisio cyngor asiantaeth a thrafodaethau cychwynnol gyda’r gwasanaethau cymdeithasol

Ni ddylai’r angen i geisio cyngor oedi unrhyw gamau gweithredu brys y mae angen eu cymryd i ddiogelu oedolyn.

  1. Os oes ansicrwydd, mae perygl Dylai unrhyw ymarferydd sy’n oedi neu sy’n ansicr a yw oedolyn sy’n wynebu risg o niwed geisio cyngor, fel y nodir isod, yn hytrach nag aros am ragor o dystiolaeth i gadarnhau neu wrthbrofi’r pryderon.

  2. Ceisiwch gyngor o fewn yr asiantaeth oni bai y byddai gwneud hynny’n achosi oedi diangen ac yn rhoi’r oedolyn sy’n wynebu risg.

Y person diogelu dynodedig yw’r person a enwebwyd yn y sefydliad:

Dylai’r holl ymarferwyr wybod pwy y dylid cysylltu â nhw yn eu hasiantaeth am gyngor ac ni ddylent oedi cyn trafod eu pryderon waeth pa mor fychan y gallant ymddangos.

Er y dylid gwneud pob ymdrech i geisio cyngor gan y swyddog diogelu dynodedig, mae’n bosibl y bydd angen i’r ymarferydd gysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol yn uniongyrchol, yn arbennig:

Cysylltu â’r gwasanaethau cymdeithasol am gyngor

Os, wedi ceisio cyngor yn yr asiantaeth, fod ansicrwydd o hyd ynghylch a ddylid hysbysu pryderon, mae bob tro’n bosibl trafod y rhain gyda’r gwasanaethau cymdeithasol a fydd yn cynghori ar y camau nesaf.

Wrth geisio canllawiau gan y gwasanaethau cymdeithasol, mae’n bwysig cydnabod:

Ni ddylai’r angen i geisio cyngor oedi unrhyw gamau gweithredu brys y mae angen eu cymryd i ddiogelu oedolyn y credir

Canlyniadau trafodaethau cychwynnol asiantaethau a gwasanaethau cymdeithasol

Dyma ganlyniadau posibl unrhyw drafodaeth gychwynnol:

Cofnodi trafodaethau cychwynnol

Dylai unrhyw drafodaeth am les oedolyn sy’n wynebu risg, gan gynnwys rhai a ddigwyddodd yn yr asiantaeth a’r rheiny gyda'r gwasanaethau cymdeithasol, gael eu cofnodi yn ysgrifenedig. Dylai’r cofnod gynnwys y canlynol:

Dylai unrhyw ymarferwyr â phryderon ynghylch defnyddiwr gwasanaeth ddogfennu eu pryderon, waeth a yw’n fwriad rhoi camau gweithredu pellach ar waith ai peidio.