Nôl i Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg o gael ei gam-drin a/neu ei esgeuluso

Casglu a rhannu gwybodaeth fel rhan o ymholiadau a126 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Mae ymholiadau a126 effeithiol yn dibynnu ar gasglu, rhannu a dadansoddi gwybodaeth am anghenion diogelu, gofal a chymorth yr oedolyn sy’n wynebu risg . Dangosir y wybodaeth y dylid ei chasglu fel rhan o'r ymholiadau yn y Blwch Casglu Gwybodaeth


Casglu gwybodaeth

Y pryder

Meysydd i’w hystyried

Enw a manylion perthnasol yr unigolyn sy’n destun yr ymholiadau. Y dystiolaeth y seilir yr ‘achos rhesymol i amau’ arni.

Cofnod o unrhyw achosion o gam-drin y mae’r unigolyn wedi’u dioddef, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth ategol:

Effaith y camdriniaeth ar yr oedolyn sy’n wynebu risg.

Materion eraill y dylai’r rhai sy’n cynnal yr ymholiadau eu hystyried er mwyn penderfynu a yw’r anghenion diogelwch, gofal a chymorth yn cael eu hateb.

Casglu gwybodaeth

Canlyniadau sy’n canolbwyntio ar y person

Meysydd i’w hystyried

Sut mae’r oedolyn sy’n wynebu risg yn gweld y gamdriniaeth a/neu’r esgeulustod.
Beth mae e’n dymuno i ddigwydd.
Y canlyniadau personol y mae ef eisiau eu cyflawni Unrhyw strategaethau y gall eu hawgrymu i gadw ei hun yn ddiogel rhag cam-drin ac esgeulustod.

Casglu gwybodaeth

Y cyd-destun

Meysydd i’w hystyried

Presenoldeb unrhyw un arall yn yr aelwyd a allai fod yn oedolyn sy’n wynebu risg neu’n blentyn. A yw’r sawl sy’n cael ei gyhuddo o gam-drin yn darparu gofal a chymorth i’r oedolyn sy’n wynebu risg neu unrhyw oedolyn arall y gwyddom ei fod yn wynebu risg. Os felly, natur a dwysedd gofal o'r fath. Natur unrhyw gefnogaeth neu gymorth y mae’r oedolyn sy’n wynebu risg yn eu cael gan ofalwr neu berthynas ac eithrio’r sawl sydd wedi’i gyhuddo.

Rhannu gwybodaeth â gwasanaethau cymdeithasol

Dylai unrhyw wybodaeth sy’n cael ei rhoi ar gyfer ymholiadau mewn achosion o oedolyn sy’n wynebu risg:

Ystyried natur y cais ac at ba ddiben y caiff y wybodaeth ei defnyddio.

Er enghraifft, gwybodaeth am ymddygiad presennol yr oedolyn sy’n wynebu risg sy’n awgrymu neu’n gwrth-ddweud ei fod yn dioddef o gam-drin neu esgeuluso.

Hynny yw, rhoi gwybodaeth sy’n briodol i’r cais penodol.

Er enghraifft, mae angen i’r gwasanaethau cymdeithasol wybod am unrhyw bryderon blaenorol y gallai asiantaeth fod wedi’u cael ynghylch cam-drin neu esgeuluso’r oedolyn sy’n wynebu risg.

Hynny yw, bod gwybodaeth a ddarperir yn ddigonol i sicrhau bod modd ei deall a dibynnu arni.

Er enghraifft, gwybodaeth benodol am ymddygiad sy’n awgrymu neu’n gwrth-ddweud yr awgrym bod oedolyn yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, megis dechrau crynu pan ddaw gofalwr penodol i’r ystafell.

Hynny yw, ar sail ffeithiau ac nid rhagdybiaethau.

Er enghraifft, bod yn benodol o ran beth a welwyd, gan bwy, megis gwelwyd ymateb yr oedolyn sy’n wynebu risg pryd bynnag y mae ym mhresenoldeb gofalwr penodol gyda manylion y staff sydd wedi gweld yr ymddygiad. Mae cywirdeb hefyd yn golygu gwahaniaethu rhwng ffaith a barn.

Hynny yw, mae gwybodaeth a rennir wedi’i chyfyngu i’r bobl mae arnynt angen ei gwybod go iawn, a chaiff ei rhannu’n ddiogel.

Er enghraifft, gwirio y caiff unrhyw wybodaeth a roddir ei chadw’n ddiogel.

Hynny yw, mae wedi’i gyfyngu i’r hyn mae ei angen ar gyfer sefyllfa benodol ar adeg benodol.

Er enghraifft, os oes angen y wybodaeth ar frys er mwyn amddiffyn ar unwaith. Mae’n bosibl na fydd hi’n bosibl cael cydsyniad yr oedolyn sy’n wynebu risg cyn rhannu gwybodaeth.

Er enghraifft, bod yn eglur o ran pa wybodaeth sydd wedi’i rhannu, gyda phwy ac at ba ddiben yn unol â gweithdrefnau cofnodi’r asiantaeth.

Gall rhai rheolwyr a staff rheng flaen fod yn or-ofalus wrth rannu gwybodaeth bersonol, yn enwedig os yw hynny’n groes i ddymuniadau’r unigolyn dan sylw. Mae’n bosibl y gallent gamgymryd bod angen tystiolaeth gadarn cyn rhannu gwybodaeth.

Mae amgylchiadau penodol pan all ymarferwyr drechu’r dyletswydd cyfrinachedd at gleifion neu ddefnyddwyr gwasanaeth. Gweler yr amgylchiadau hynny isod:

Mae’n bwysig bod staff yn ystyried y risgiau o beidio â rhannu gwybodaeth ddiogelu wrth wneud penderfyniadau.

Os yw un partner yn amharod i rannu gwybodaeth am bryderon diogelu yn barhaus, yna dylid cyfeirio’r mater at Uned Fusnes y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol (BDORh). Dylai’r BDORh drafod y mater, gan gynnwys y rhesymau a roddodd y sefydliad dros beidio â rhannu’r wybodaeth. Bydd y BDORh yn rhoi cyngor ar pa gamau gweithredu i’w cymryd.

Awgrymiadau Ymarfer: saith rheol euraidd ar gyfer rhannu gwybodaeth