Nôl i Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg o gael ei gam-drin a/neu ei esgeuluso

Y gwerthusiad cychwynnol

Mae’r gwerthusiad cychwynnol yn adeiladu ar gywirdeb y sgrinio ffeithiol i benderfynu pa gamau gweithredu y dylid eu cymryd i gynorthwyo a diogelu’r oedolyn sy’n wynebu risg . Gwneir hyn drwy gasglu, adolygu a chydgasglu’r wybodaeth a geir gan yr oedolyn sy’n wynebu risg, a/neu ymarferwyr sy’n adnabod yr oedolyn a gofalwyr yn ystod yr ymholiadau a.126 .

Mae’r ffordd y mae gwerthuso’n digwydd yn ôl disgresiwn y gwasanaethau cymdeithasol. Dylai’r Gwasanaethau Cymdeithasol sicrhau yr eir i’r afael â’r canlynol wrth ystyried y wybodaeth i’w gwerthuso: