Nôl i Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg o gael ei gam-drin a/neu ei esgeuluso

Profion a thriniaeth meddygol

Mewn rhai amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd angen cynnal prawf meddygol er mwyn:

Er enghraifft, a yw’r clais ar ochr person hŷn â demensia yn gymesur â baglu yn erbyn bwrdd neu a yw’n debygol o fod yn bwrpasol?

Cydsyniad ac archwiliadau meddygol

Dylid ceisio cydsyniad yr oedolyn sy’n wynebu risg.

Os nad oes gan yr unigolyn y galluedd i roi ei gydsyniad, dylid penderfynu a yw cynnal prawf meddygol, a allai fod yn ymwthiol er lles gorau’r unigolynAdran 4 Deddf Galluedd Meddyliol (2005).

Os penderfynir bod hyn er lles gorau’r oedolyn, yna ystyriwch: