Nôl i Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg o gael ei gam-drin a/neu ei esgeuluso

Y Drafodaeth / Cyfarfod Strategaeth: y diben

Os daw’r ymholiadau a126 i gasgliad bod gan y gwasanaethau cymdeithasol reswm teg i amau bod oedolyn yn wynebu risg o gam-driniaeth, dylid cynnal cyfarfod/trafodaeth strategaeth dros y ffôn, cynhadledd fideo neu wyneb yn wyneb. Y diben yw penderfynu pa gamau gweithredu y dylid eu cymryd i sicrhau y diwallir anghenion diogelwch, gofal a chymorth yr oedolyn sy’n wynebu risg. Yr ymarferydd arweiniol sy’n gyfrifol am wneud y penderfyniad hwn ac am gadw cofnod.

D.S. Mae cyfarfodydd/trafodaethau strategaeth yn dermau cyfnewidiol, gellir eu cynnal mor aml ac am gyhyd ag y bo angen.

Mae’r amgylchiadau canlynol yn enghreifftiau o adegau pan ddylid trefnu trafodaeth/cyfarfod strategaeth. Mae’r rhain yn cynnwys amheuaeth o:

cam-drin yr oedolyn sy’n wynebu risg yn rhywiol;

Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr.

Mae’r drafodaeth / cyfarfod strategaeth yn fforwm i:

Gallai mwy nag un cyfarfod/trafodaeth strategaeth fod yn addas, yn dibynnu ar amgylchiadau’r achos, er enghraifft i:

Rhaid i bob trafodaeth/cyfarfod adolygu’r pryderon cam-drin a/neu esgeuluso’r oedolyn sy’n wynebu risg ac oedolion neu blant eraill sy’n wynebu risg a chytuno ar gamau i reoli hyn. Cyn belled â bod proses ar gyfer nodi a oes angen diogelu a chamau ar gyfer cytuno ar yr hyn sydd angen ei wneud i gadw'r person yn ddiogel, gall y dulliau a ddefnyddir fod yn gyfarfod neu drafodaeth strategaeth. Fodd bynnag, rhaid cael dull i roi adborth i'r oedolyn.

I gael rhagor o wybodaeth y cyfrifoldeb i aelodau’r grŵp strategaeth i ddarparu’r cynllun amddiffyn gofal a chymorth gweler cyfrifoldebau cynllunio aelodau’r cyfarfod strategaeth (y grŵp strategaeth).

Awgrymiadau Ymarfer: Trafodaeth neu Gyfarfod Strategaeth?

Awgrymiadau Ymarfer: Asesu Risg a Dull sy’n Canolbwyntio ar y Person

Awgrymiadau Ymarfer: Offerynnau Asesu Risg