Nôl i Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg o gael ei gam-drin a/neu ei esgeuluso

Y Drafodaeth / Cyfarfod strategaeth: y diben

Amserlenni

Fel arfer bydd trafodaeth/cyfarfod strategaeth yn dod cyn unrhyw gamau gweithredu i amddiffyn. Mae’n rhaid iddo ddigwydd o fewn 7 diwrnod gwaith o orffen yr ymholiadau a126 ond os bydd angen gweithredu ar unwaith, er mwyn amddiffyn yr oedolyn sy’n wynebu risg a/neu oedolion eraill neu blant sy’n wynebu risg, dylai ddod o flaen y camau gweithredu hyn a dylid ymgymryd ag ef mewn ffordd nad yw’n oedi’r camau gweithredu sydd eu hangen. Fodd bynnag, byddai arfer da yn cynghori y dylai’r drafodaeth / cyfarfod strategaeth gyntaf ddigwydd cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl, yn enwedig pan yr amheuir trosedd.

Er enghraifft: mae honiad bod menyw ifanc ag anabledd dysgu wedi dioddef ymosodiad rhywiol gan aelod o’r teulu. Barn y gweithwyr proffesiynol yw bod angen archwiliad meddygol brys ac y gall y fenyw gydsynio i hyn. Gwneir trefniadau i gynorthwyo’r fenyw i fynd i’r Ganolfan Atgyfeirio Cam-drin Rhywiol y diwrnod hwnnw am gyfweliad â’r heddlu ac archwiliad meddygol er mwyn cael tystiolaeth.

Trafodaethau/cyfarfodydd strategaeth sy’n canolbwyntio ar y person

Mae gan oedolion sy’n wynebu risg yr hawl i roi neu i wrthod rhoi cydsyniad ar bob agwedd ar eu cysylltiad â diogelu oedolion ac eithrio os aseswyd nad oes gan yr oedolyn y galluedd meddyliol i benderfynu. Os nad oes gan oedolyn sy’n wynebu risg y galluedd meddyliol i wneud y penderfyniad hwn, rhaid gwneud penderfyniad er budd gorau sy’n cynrychioli budd gorau’r person a’r cyhoedd.

Rhaid i’r drafodaeth/cyfarfod strategaeth wirio a yw’r oedolyn sy’n wynebu risg wedi cydsynio i’r ymholiadau a126 neu a oedd sail ar gyfer gwneud penderfyniad blaenoriaethol i beidio â chydsynio. Gall hyn ofyn am drefnu contract uniongyrchol â’r oedolyn sy’n wynebu risg i ganfod ei ddymuniadau.

Mae trafodaethau/cyfarfodydd strategaeth yn gyfarfodydd proffesiynol. Fodd bynnag, dylid penderfynu pwy fydd yn cysylltu â’r oedolyn sy’n wynebu risg a’i deulu am y broses a’r penderfyniadau.

Mae’n hollbwysig bod yr ymholiadau neu’r ymchwiliadau yn deg ac yn wrthrychol ac y gwneir unrhyw benderfyniad am drefniadau diogelu mewn partneriaeth â’r oedolyn sy’n wynebu risg. Er mwyn cyflawni hyn:

Cyfranogiad mewn trafodaethau / cyfarfodydd strategaeth

Wrth benderfynu pwy ddylai gymryd rhan mewn cyfarfodydd a thrafodaethau strategaeth dylai ymarferwyr ddefnyddio eu barn broffesiynol ar sail y wybodaeth a gasglwyd hyd yn hyn.

Dylai’r canlynol gael eu cynnwys o leiaf:

Bydd cynnwys ymarferwyr eraill yn dibynnu ar natur unigol yr achos, ond gall gynnwys:

Dylai’r staff sydd ynghlwm wrth y penderfyniad fod wedi’u hawdurdodi i wneud penderfyniadau ar ran eu hasiantaeth.

Cadeirio

Dylai’r drafodaeth/cyfarfod strategaeth gael ei ch/gadeirio gan y Cydlynydd Arweiniol/Arweiniol Dirprwyedig sydd â’r awdurdod a’r arbenigedd i gadeirio’r trafodaethau/cyfarfodydd hyn.

Dylai’r cadeirydd sicrhau:

Dylai’r drafodaeth/cyfarfod gael ei ch/gynnal yn unol â gweithdrefnau cenedlaethol a lleol.

Y cadeirydd sy’n penderfynu pwy fydd yn derbyn cofnod o’r drafodaeth/cyfarfod.

Dylai’r cadeirydd nodi pwy fydd yn cymryd rhan mewn asesiadau ac ymchwiliadau pellach. Er enghraifft, nyrsys hyfywedd meinwe, yr heddlu.

Yr agenda

Dylai’r ymarferwyr sy’n cymryd rhan yn y drafodaeth strategaeth ystyried:

1. Yr oedolyn sy’n wynebu risg

2. Materion o dystiolaeth

3. Problemau’r cyflawnwr

4. Camau gweithredu

5. Materion eraill

Mae hyn yn gofyn bod y rhai sy’n ymgysylltu yn:

Cofnodi’r drafodaeth/cyfarfod strategaeth a’r penderfyniadau

Rhaid cadw cofnod o’r drafodaeth/cyfarfod strategaeth a’i gadw ynghyd â nodiadau’r achos. Dylai’r recordiad hwn gynnwys o leiaf:

Rhaid i unrhyw wybodaeth sy’n cael ei rhannu, yr holl benderfyniadau a wnaed, a sail y penderfyniadau hynny, gael eu cofnodi’n glir a’u dosbarthu i’r holl bartïon sy’n berthnasol i’r drafodaeth o fewn un diwrnod gwaith.