Nôl i Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg

Y gynhadledd amddiffyn oedolion: rolau a chyfrifoldebau

Dylai'r cydlynydd arweiniol ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol sicrhau bod cynhadledd amddiffyn oedolyn yn cael ei threfnu, ei chadeirio a'i chofnodi (gweler y canllawiau lleol ar gyfer trefniadau cadeirio).

Cyfrifoldebau’r cyfranogwyr yn y gynhadledd yw dadansoddi yn wrthrychol, mewn lleoliad rhyngasiantaeth:

Y cadeirydd

Fel arfer bydd cynhadledd yn cael ei chadeirio gan gydlynydd arweiniol ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol. Dan amgylchiadau penodol gall asiantaeth arall gadeirio’r gynhadledd pan fo gan yr asiantaeth honno arbenigedd neu brofiad proffesiynol sy’n fwy priodol, a hwn fydd y cydlynydd arweiniol dirprwyedig **.

Mewn ymchwiliadau ar raddfa fawr, efallai y bydd yn ofynnol i berson uwch/annibynnol gydlynu a chadeirio.

Dylai cadeirydd y gynhadledd fod yn fodlon bod digon o wybodaeth ar gael i’r gynhadledd lunio barn hyddysg ar y risg barhaus o gamdriniaeth neu esgeulustod i’r oedolyn sy’n wynebu risg.

Presenoldeb ymarferwyr

Bydd presenoldeb yn amrywio yn dibynnu ar y rheini sy’n ymwneud â’r oedolyn sy’n wynebu risg a disgresiwn y Cydlynydd Arweiniol, ond gall gynnwys:

Os yw unrhyw weithiwr proffesiynol perthnasol yn methu â mynychu, rhaid iddo gyflwyno’r wybodaeth sydd ganddo i’w chyfrannu at y cyfarfod yn ysgrifenedig.

Dylai pawb sy’n mynychu fod â’r awdurdod dirprwyedig i gytuno i wneud penderfyniadau ar ddarparu adnoddau a gwasanaethau a fydd yn cyfrannu at y cynllun diogelu.

Ymarferwyr sy’n cynnal ymchwiliadau

Rhaid i ymarferwyr sy’n ymchwilio gyflwyno adroddiad sy’n crynhoi canfyddiadau eu hymchwiliad a dylent hefyd fynychu’r gynhadledd amddiffyn oedolyn.

Dylai’r adroddiad: