Nôl i Ymateb i adroddiad am oedolyn sy’n wynebu risg

Y gynhadledd amddiffyn oedolyn: proses

Amlder

Gellir cynnal nifer o gynadleddau yn ystod y broses, ond cynhelir un bob tro i gwblhau’r broses yn dilyn ymchwiliad. Nid oes unrhyw amserlen cytunedig ar gyfer pryd dylid cynnal cynhadledd, ond rhaid iddi ychwanegu gwerth at y broses a rhoi’r gallu i unigolyn ymwneud â’r broses. Felly, dylai cynadleddau gael eu cynnal cyn gynted â phosibl ar ôl diwedd yr ymchwiliad, ac mewn achosion lle mae’r ymchwiliad yn hir a chymhleth, mae’n bosibl y bydd angen cynnull mwy nag un gynhadledd amddiffyn oedolyn gyda chytundeb yr oedolyn sy’n wynebu risg.

Adroddiadau asiantaeth

Dylai pob asiantaeth sy’n cael gwahoddiad i ddod i’r gynhadledd gyflwyno adroddiad ysgrifenedig, 2 ddiwrnod gwaith o flaen llaw, sy’n crynhoi’r canlynol:

Dylai’r holl adroddiadau wahaniaethu rhwng ffaith, arsylwad, cyhuddiad neu farn. Rhaid i unrhyw farn broffesiynol gael tystiolaeth ategol.

Dylid tynnu sylw’r cadeirydd at unrhyw wybodaeth arbennig o sensitif neu gyfrinachol cyn y gynhadledd.

Er mwyn cynnal ffocws y gynhadledd ar ddadansoddi a phenderfynu, dylai ymarferwyr a’r oedolyn sy’n wynebu risg weld adroddiadau cyn y gynhadledd. Golyga hyn y gall ymarferwyr gyflwyno’r pwyntiau allweddol i’r gynhadledd mewn adroddiad cryno.

Canllaw Ymarfer: Paratoi Adroddiadau ar Gyfer Cyfarfodydd Diogelu

Rhannu adroddiadau â’r oedolyn sy’n wynebu risg

Dylai adroddiadau gael eu rhannu â’r oedolyn sy’n wynebu risg cyn y gynhadledd, oni bai bod hynny’n ei roi mewn mwy o risgl, h.y. gallai’r troseddwr gael mynediad at yr adroddiad, gallai achosi gofid i’r oedolyn, neu efallai na fydd er budd pennaf iddo.

Mae’n bwysig bod yr oedolyn sy’n wynebu risg yn ymwybodol o gynnwys unrhyw adroddiadau amdano cyn y gynhadledd. Mae hyn yn ei alluogi i:

Yr agenda

Mae’r agenda’n rhoi fframwaith ar gyfer rheoli’r gynhadledd.

Gall y broses gael ei rhannu’n bedwar cam:

Cyflwyno’r sefyllfa::

Rhannu gwybodaeth o adroddiadau sydd wedi dod i law, gan gynnwys: :

Asesu a gwneud synnwyr o’r wybodaeth i bennu unrhyw wybodaeth bellach mae ei hangen:

Gwneud penderfyniadau:

Canlyniadau:

Nid yw diffyg tystiolaeth ar gyfer erlyniad troseddol yn golygu o reidrwydd na ellir cymryd unrhyw gamau drwy achos sifil (e.e. ceisio gwaharddeb) neu achos disgyblu. Y rheswm am hyn yw bod y baich profi yn is mewn achosion sifil. Gall trafodaethau am hyn ddigwydd yn y gynhadledd.

Cofnod y gynhadledd diogelu oedolyn

Dylai cofnodion nodi a dangos tystiolaeth o'r drafodaeth a chasgliad y gynhadledd.

Dylai’r cofnod gael ei anfon at:

Os yw’r cofnod yn cael ei anfon at ofalwr (gyda chaniatâd yr oedolyn sy’n wynebu risg neu er ei fudd pennaf) rhaid i’r gynhadledd gytuno ar ba wybodaeth y gellir ei rhannu am y person a gyhuddwyd o achosi niwed.

Gallai fod sefyllfaoedd lle gallai rhannu cofnod y cyfarfod gyda’r oedolyn sy’n wynebu risg ei roi mewn risg uwch o gamdriniaeth neu esgeulustod. Er enghraifft, lle mae gan gamdriniwr fynediad at y cofnod a’i fod yn debygol o ddod yn dreisgar tuag yr oedolyn sy’n wynebu risg petai’n darllen y cofnod. Mewn sefyllfaoedd fel hyn, dylai’r ymarferydd ddefnyddio ei farn broffesiynol a gwneud trefniadau i fynd i’r afael â’r pryderon. Er enghraifft, gallai’r cofnod gael ei rannu ar lafar neu mewn amgylchedd diogel.

Lle mae gwybodaeth na ellir ei rhannu gyda’r oedolyn sy’n wynebu risg (gweler uchod), dylai’r rhan o’r cofnod sy’n ymwneud â’r rhan honno o’r cyfarfod gael ei golygu. Dylai unrhyw adroddiadau sydd ar gael i’r cyfarfod gael eu galw’n ôl gan y cadeirydd ar ddiwedd y cyfarfod, a rhaid i’r cadeirydd gytuno ar unrhyw eithriadau i hyn.