Nôl i Cynlluniau ac ymyriadau ar gyfer oedolion sy’n wynebu risg o gael eu cam-drin a’u hesgeuluso

Trosolwg o’r adran

Mae’r adran hon yn nodi rolau a chyfrifoldebau ymarferwyr o ran cynllunio a chyflawni ymyriadau i fodloni anghenion gofal, cymorth a diogelu oedolyn sy’n wynebu perygl risg.

Gwneir hyn drwy:

oedolyn sy’n wynebu risg o gamdriniaeth a/neu esgeulustod: y cynllun amddiffyn diogelu gofal a chymorth.

Mae gan ymarferwyr sy’n gweithio gyda’r oedolyn sy’n wynebu risg rôl a chyfrifoldebau mewn perthynas â’r cynllun diogelu amddiffyn gofal a chymorth. Mae rolau penodol yn cynnwys:

Mae cyflawni’r cynllun amddiffyn diogelu gofal a chymorth yn gofyn i’r grŵp strategaeth ddilyn y gweithdrefnau a amlinellir mewn perthynas â:

Mae cynnwys yr oedolyn sy’n wynebu perygl mewn gwaith cynllunio yn cynnwys:

Mae adolygu’r broses diogelu oedolion (amddiffyn oedolion) yn gofyn i ymarferwyr:

a sicrhau

Mae’r gweithdrefnau sy’n ymwneud â chau’r broses ddiogelu (amddiffyn oedolyn) wedi’u hamlinellu gyda manylion penodol ar gau oherwydd diffyg ymgysylltiad parhaus gan yr oedolyn sy’n wynebu risg.

Mae rhan olaf yr adran hon yn rhoi canllaw ar gwynion.