Nôl i Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Egwyddorion Trosgynnol

Mae’r diffiniad o ‘waith’ yn cynnwys y canlynol:

Mae’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau canlynol yn sail i’r gweithdrefnau hyn a dylid eu darllen ar y cyd â nhw:

Adrodd: Dylai’r person sy’n derbyn honiad neu bryder am y tro cyntaf, drin y mater o ddifri a chadw meddwl agored.

Ni ddylent:

Dylent:

Rhaid nodi bod rhai honiadau mor ddifrifol fel y dylid euhysbysu’n syth at yr heddlu a/neu Wasanaethau Plant/Oedolion. Nid bwriad y polisi hwn o gwbl yw rhwystro’r angen i ymateb yn syth neu ar frys i amgylchiadau sy’n amlwg yn ddifrifol, er bod disgwyl i’r Swyddog Diogelu Penodedig gael gwybod am ddigwyddiadau tebyg ar y cyfle cyntaf posib ac, ymhob achos, o fewn 24 awr ar ôl i’r pryder godi (y diwrnod gwaith nesaf os yw y tu allan i oriau).

Dylai’r person sy’n adrodd ei gwneud yn gwbl eglur bod hyn yn bryder/honiad diogelu ynglŷn â gweithiwr proffesiynol, gwirfoddolwr neu ofalwr a, lle bo’n bosibl, dylai anfon dogfennaeth ategol, megis yr asesiad risg, i ddangos yn eglur pa gamau diogelu a gymerwyd er mwyn amddiffyn unrhyw blant ac oedolion sy’n wynebu risg.

Mewn achosion lle mae plentyn neu oedolyn sy’n wynebu risg y gellir ei adnabod sydd wedi cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, caiff Gweithdrefnau Diogelu Cymru eu gweithredu a’u dilyn ochr yn ochr â’r broses a nodir yn y polisi hwn. Os nad oes plentyn neu oedolyn sy’n wynebu risg y gellir ei adnabod, ac os yw’r gweithiwr proffesiynol yn bodloni’r meini prawf uchod, yna caiff y gweithdrefnau hyn eu rhoi ar waith o hyd.

Mewn achosion lle mae modd adnabod plentyn, person ifanc neu oedolyn sy’n wynebu risg sydd efallai wedi mynegi pryder neu wedi cael ei gam-drin, bydd y gwasanaethau cymdeithasol yn gwneud asesiad cymesur yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Rhaid i ganlyniad yr asesiad hwn gael ei adrodd yn ôl i’r Swyddog Diogelu Penodedig.

Efallai bydd rhaid i’r cyflogwr/sefydliad gwirfoddol neu’r corff proffesiynol ystyried gwahardd y cyflogai heb ragfarn, neu roi cymorth neu gyfyngiadau yn eu lle i ddiogelu pobl fregus. Bydd hyn hefyd yn diogelu’r cyflogai yn erbyn cyhuddiadau o ymyrryd â’r ymholiadau ac fel modd o ddiogelu’r sefydliad. Os nad yw’r honiad wedi dod o’r tu mewn i sefydliad y cyflogai ac wedi cael ei gyfeirio’n briodol, yna dylai’r heddlu a/neu’r Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Oedolion ystyried dweud wrth y Swyddog Diogelu Penodedig yn yr asiantaeth gyflogi bod honiad wedi cael ei wneud yn erbyn aelod o staff a bod angen ymchwiliadau ffurfiol.

Dylai unrhyw berson sydd â phryder: