Nôl i Honiadau/Pryderon diogelu ynghylch ymarferwyr a’r rhai hynny mewn swyddi o ymddiriedaeth

Pwy i’w wahodd i’r Cyfarfod Strategaeth Proffesiynol

Y Swyddog Diogelu Penodedig ar gyfer plant ac oedolion fydd yn cadeirio’r Cyfarfod Strategaeth Proffesiynol, a fydd hefyd yn nodi pwy fydd yn bresennol.

Mewn achosion lle mae pryder am ddiogelwch plentyn neu oedolyn yn cael ei godi mewn perthynas â gweithiwr a gyflogir dan adain Taliadau Uniongyrchol, mae gan y cyflogwr yr her benodol o gyflawni rôl y cyflogwr a rhiant y plentyn a allai fod wedi cael ei niweidio neu fod mewn perygl, yn gysylltiedig â’r pryder.

Dylai’r cadeirydd yn yr achosion hyn roi ystyriaeth arbennig i sut bydd y rhieni/cyflogwr yn cael ei gefnogi wrth gyfrannu at y broses. Dylid ymgynghori â’r rhieni/cyflogwr ynglŷn â manteision cael trydydd parti sy’n gwybod am ddyletswyddau/hawliau cyfraith cyflogaeth i gynrychioli’r rhiant fel cyflogwr yn y cyfarfodydd strategaeth hyn.

Rhoir ystyriaeth i wahodd y bobl ganlynol:

Rhoi gwybod i’r unigolyn

Wrth roi gwybod i’r unigolyn, dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r canlynol:

Rhoi gwybod i rieni/gofalwyr plant/oedolion mewn perygl neu eu cynrychiolwyr: