Nôl i Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Rheoli’r gofrestr amddiffyn plant

Mae’r gofrestr amddiffyn plant yn rhestru’r holl blant yn ardal yr awdurdod lleol sy’n dioddef neu sy’n dueddol o ddioddef niwed sylweddol ac sy’n destun cynllun amddiffyn, gofal a chymorth ar hyn o bryd.

Diben y gofrestr yw

Diben y gofrestr yw:

Ceidwad y gofrestr amddiffyn plant

Gweinyddir y gofrestr amddiffyn plant ar ran y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol gan y gwasanaethau cymdeithasol sy’n gweithredu dros yr ardal y mae’r plentyn yn bwy ynddi ar hyn o bryd.

Mae’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol yn gyfrifol am sicrhau bod systemau a phrosesau ar waith er mwyn rheoli’r gofrestr yn effeithiol ac er mwyn i asiantaethau partner gael mynediad at wybodaeth.

Cyfrifoldeb ceidwad y gofrestr yw sicrhau:

Cael gwybodaeth o’r gofrestr amddiffyn plant

Ni ddylai cael gwybodaeth o’r gofrestr gymryd lle trafodaeth briodol am bryderon gyda’r gwasanaethau cymdeithasol ond dylai fod yn rhan o’r gwaith o gasglu gwybodaeth gefndirol. Bydd ymholiadau gwahanol yn cael eu gwneud i’r gofrestr, gan ddibynnu am ba reswm mae’r cais am wybodaeth yn cael ei wneud. Er enghraifft, gall fod gofyn i CAFCASS ymgymryd ag ymholiad i’r gofrestr fel rhan o’u proses ffurfiol nhw mewn achosion preifat. Neu, gallai gweithiwr iechyd proffesiynol fod yn gwneud ymholiad ar ôl i blentyn ddod i’r uned ddamweiniau a’i fod yn peri pryder o ran diogelu. Dylai’r math o ymholiad sy’n cael ei wneud fod wedi ei fanylu a’i nod yn eglur. Dylai gweithdrefnau/llwybrau lleol fod yn eu lle.

Cyfyngir ar fynediad at y gofrestr amddiffyn plant i ymarferwyr sydd â phryder diogelu. Cadarnheir pwy ydyn nhw.

Mae’n hanfodol bod yr heddlu a gweithwyr iechyd proffesiynol yn cael mynediad at y gofrestr yn ystod oriau gwaith a tu allan iddynt.

Gwneud ymholiad

Rhaid i’r ymholwr fod yn ymarferydd o asiantaeth wedi’i chynrychioli ar y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol a chadarnheir pwy yw ef i sicrhau bod yr ymholwr yn ddilys.