Nôl i Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Y grŵp craidd

Mae’r grŵp craidd yn grŵp amlasiantaeth o ymarferwyr sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu cynllun amddiffyn, gofal a chymorth a’i roi ar waith.

Aelodau'r grŵp craidd

Penderfynir ar aelodaeth ar adeg cofrestru a bydd yn cynnwys:

Ni chyfyngir ar aelodaeth a gall gynnwys pobl o’r maes iechyd, addysg, y sector gwirfoddol ac ati.

Awgrymiadau Arfer: Sicrhau Cyfranogiad Gweithredol gan Ymarferwyr yn y Grŵp Craidd

Cyfarfod cyntaf y grŵp craidd

Dylid cynnal y cyfarfod cyntaf ymhen 10 diwrnod gwaith o’r gynhadledd amddiffyn plant y cofrestrwyd y plentyn ynddi.

Diben cyfarfod cyntaf y grŵp craidd yw:

Awgrymiadau Arfer: Cyfarfod Cyntaf y Grŵp Craidd – Arfer Effeithiol

Datblygu’r cynllun amddiffyn, gofal a chymorth

Erbyn diwedd cyfarfod cyntaf y grŵp craidd dylai’r teulu a’r ymarferwyr ddeall y canlynol yn glir:

Cyflawnir hyn trwy:

Dyluniwyd y cwestiynau canlynol i gyflawni hyn:

D.S. Nid yw hon yn rhestr ollgynhwysfawr.

Awgrymiadau Arfer: O’r Cynllun Amlinellol i Gynllun Amddiffyn, Gofal a Chymorth: Nodi Ymyraethau Effeithiol ar gyfer Plant sydd ar y Gofrestr Amddiffyn Plant