Nôl i Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Cyfarfodydd dilynol y grŵp craidd

Dylai cyfarfodydd pellach y grŵp craidd ddigwydd o leiaf unwaith bob chwe wythnos, yn amlach os oes angen. Y diben yw sicrhau bod y cynllun amddiffyn, gofal a chymorth yn cael ei roi ar waith a’i fod yn cyflawni’r canlyniadau sy’n canolbwyntio ar y plentyn y cytunwyd arnynt.

Y tasgau ar gyfer y cyfarfodydd hyn yw:

Dylid ystyried y cwestiynau canlynol ym mhob cyfarfod (mwy o fanylion yn y Awgrymiadau Arfer):

Dylai pob aelod grŵp craidd adael y cyfarfod gyda dealltwriaeth glir a rennir o’r hyn y disgwylir iddo ei gyflawni erbyn y cyfarfod nesaf.

Dylai camau gweithredu gael eu cysylltu’n benodol â chyflawni’r canlyniadau sy’n canolbwyntio ar y plentyn a ddymunir. Mae hyn yn sicrhau bod y teulu a’r ymarferwyr yn deall y rhesymeg sy’n llywio’r camau gweithredu a ddisgwylir ganddynt a’r mesurau cynnydd.

Awgrymiadau Arfer: Symud y cynllun yn ei flaen i gyfarfodydd grŵp craidd a sicrhau ymgysylltu effeithiol gan aelodau

Tasgau grŵp craidd mewn cyfarfodydd grŵp craidd dilynol

Cyn pob cyfarfod grŵp craidd dylai aelodau:

Presenoldeb

Mae angen i bob aelod sy’n ymarferydd gymryd rhan mewn grŵp craidd effeithiol. Felly, dylai aelodau wneud pob ymdrech i fynychu cyfarfodydd grŵp craidd. Mae rhieni a phlant yn cael negeseuon dryslyd am bwysigrwydd presenoldeb a chyfranogiad os nad yw ymarferwyr yn blaenoriaethu cyfarfodydd.

Ond os na all aelod grŵp craidd fynychu cyfarfod dylai gyflwyno adroddiad sy’n rhoi digon o fanylion ynghylch cyswllt, gwaith wedi’i wneud, heriau a llwyddiannau, i alluogi’r rheiny yn y grŵp craidd i asesu ansawdd ac effeithiolrwydd ymgysylltu’r teulu a’r ymarferydd â’r cynllun.

Cadeirio a chyfranogi

Gall unrhyw aelod sy’n ymarferydd o’r grŵp craidd gadeirio – nid cyfrifoldeb y cydlynydd amddiffyn, gofal a chymorth (gweithiwr cymdeithasol) yn unig yw hyn.

Mae angen i’r grŵp craidd gael ei gadeirio’n effeithiol.

Dylai’r cadeirydd:

Cofnodi cyfarfodydd y grŵp craidd

Rhaid i’r holl gyfarfodydd grŵp craidd gael eu cofnodi’n ysgrifenedig, gan gynnwys nodiadau ar y camau gweithredu y cytunwyd arnynt a’r penderfyniadau a wnaed. Dylid dosbarthu cofnodion y cyfarfod i aelodau’r grŵp craidd. Mae arfer da’n awgrymu y dylid cylchredeg y cofnodion ymhen 5 diwrnod gwaith.

Dylai’r cofnodion gynnwys: