Nôl i Cynllunio ac ymyrraeth ar gyfer plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant

Cynnwys y rhieni/gofalwyr yn rhan o’r cynllun

Mae cynllun amddiffyn, gofal a chymorth yn dibynnu ar deulu’n ymgysylltu’n weithredol â’r grŵp craidd a chymryd rhan yn y gwaith o weithredu’r cynllun. Rhaid i’r rhan y maent yn ei chymryd ganolbwyntio ar gyflawni canlyniadau sy’n canolbwyntio ar y plentyn . Mae cyd-greu'n hanfodol. Mae’r teulu’n fwyaf tebygol o gymryd rhan mewn gwaith sy’n ymwneud â’r cynllun os:

Sicrhau bod rhieni’n cymryd rhan mewn gwaith sy’n ymwneud â’r cynllun

Mae rhieni/gofalwyr yn fwy tebygol o gymryd rhan y gwaith hwn a’r gwaith o gyd-greu’r cynllun os:

Wrth ymgysylltu â theuluoedd mae’n bwysig bod ymarferwyr yn:

Gwahardd rhiant/gofalwr o’r grŵp craidd

Mewn rhai achosion, gallai fod angen gwahardd rhiant/gofalwr rhag cymryd rhan yn y grŵp craidd. Os yw hyn yn wir:

Diffyg cymryd rhan yn y cynllun gan y teulu

Mae angen i rieni/gofalwr plant sydd ar y gofrestr amddiffyn plant ddangos ymrwymiad i’r cynllun yn ogystal â gwneud ymdrech i newid ymddygiad. Efallai na fydd gan rai’r gallu a/neu’r ysgogiad i gymryd rhan weithredol yn y cynllun.

Gall y diffyg cymryd rhan hwn arwain at rieni yn:

Er enghraifft, maent yn mynychu’r nifer gofynnol o sesiynau rhianta, ond nid yw hyn yn cael effaith ar fywyd y plentyn.

Er enghraifft, mae’n ymddangos bod gan y rhiant argyfwng trwy’r amser neu esgusion am fethu â mynd i apwyntiadau ac ati.

Er enghraifft, methu â chadw apwyntiadau, symud neu beidio â mynd i sesiynau y cytunwyd arnynt heb esgus digonol.

Er enghraifft, bygwth ymarferwyr, peidio â’u gadael i ddod i mewn i’r tŷ.

Er, mewn rhai achosion, mae diffyg cymryd rhan yn dangos methiant i ymrwymo i’r cynllun a chanlyniadau sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, nid yw hyn bob amser yn wir. Felly, dylai’r grŵp craidd fod yn benodol am yr ymddygiad sy’n dangos diffyg cymryd rhan ac yn asesu’r hyn mae’r ymddygiad hwn yn ei ddangos.

Er enghraifft:

D.S. nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr

Os, ar ôl asesu’r diffyg ymgysylltu, nad yw’n bosib bwrw ymlaen i weithredu’r cynllun amddiffyn, gofal a chymorth, mae angen tynnu hyn i sylw’r rheolwr tîm perthnasol yn y gwasanaethau cymdeithasol gyda golwg ar geisio barn gyfreithiol. Dylai’r cam hwn oedi tan y cynhelir cynhadledd adolygu pellach. Os oes angen cynnal cynhadledd adolygu’n gynharach, dylai’r cydlynydd cynlluniau amddiffyn, gofal a chymorth mewn ymgynghoriad â’r rheolwr tîm perthnasol a chadeirydd y gynhadledd ailgynnull y gynhadledd amddiffyn plant.

Awgrymiadau Arfer: Pethau sy’n dylanwadau ar rieni i gymryd rhan barhaol yn y cynllun


1 www.scie.org.uk