Nôl i Plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o niwed

Y ddyletswydd i adrodd am blentyn mewn perygl o gamdriniaeth, esgeulustod a/neu niwed